Narodowy Fundusz Zdrowia Do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy w szczególności określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. kontakt: 800 392 976, 22 572 60 42 infolinia@nfz.gov.pl www.nfz.gov.pl Wykaz oddziałów NFZ w podziale na województwa http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest…

Województwo małopolskie otrzymało 12,2 mln ze środków unijnych na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym opieki pielęgniarskiej). Dofinansowanie otrzymało miedzy innymi Mościckie Centrum  Medyczne Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą „Pomocna dłoń”. Głównym…

WSPARCIE z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2003 r., poz. 182 z późn. zm.)zawiera katalog świadczeń przysługujących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub…

WSPARCIE Z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Opieka pielęgniarska w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Opieka pielęgniarska środowiskowa jest dla osób, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielenia systematycznych, krótkoterminowych świadczeń medycznych. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej udziela pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki  oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (z uwzględnieniem mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)….

Świadczenia usług opieki długoterminowej opłacane są z funduszy publicznych oraz prywatnych. Opiekę publiczną dla osób niesamodzielnych zapewniają dwa sektory: sektor opieki zdrowotnej, zajmujący się osobami niesamodzielnymi wymagającymi pomocy medycznej sektor socjalny, zajmujący się osobami niesamodzielnymi żyjącymi w trudnych warunkach socjalnych, np. mieszkającymi samotnie, pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych lub biednymi. W obu sektorach dostępne są usługi …

2019 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania

Kontakt z nami

Pomocna Dłoń

14 688 05 50

mcm@mcm.net.pl