Narodowy Fundusz Zdrowia

Do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy w szczególności określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

kontakt: 800 392 976, 22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

www.nfz.gov.pl

Wykaz oddziałów NFZ w podziale na województwa

http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

kontakt: 801 400 987; 22 560 16 00

www.zus.pl

Lista oddziałów ZUS:

http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia.

W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie:

  • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • nadzoru i kontroli nad podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
  • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych;
  • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych;
  • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

kontakt: kancelaria@mz.gov.pl

www.mz.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to urząd administracji rządowej obsługujący ministra pracy i polityki społecznej. W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i „sprawy rodziny”.

kontakt: info@mpips.gov.pl

telefon do centrali: 22 661 10 00

www.mpips.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta nadzoruje realizowanie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz reaguje w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

kontakt: ogólnopolska bezpłatna infolinia  800 190 590
(czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

email: sekretariat@bpp.gov.pl

www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów
i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 80 i 208 – 212 Konstytucji oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, udziela pomocy ofiarom dyskryminacji.

kontakt: biurorzecznika@brpo.gov.pl

infolinia obywatelska: 800 676 676

www.rpo.gov.pl

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Prowadzi interwencje w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnością.

kontakt:sekretariat.bon@mpips.gov.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl

telefon (22) 529 06 01 lub (22) 529 06 00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

kontakt: tel. 22 50 55 500

www.pfron.org.pl

Gminne ośrodki pomocy społecznej/miejskie ośrodki pomocy społecznej

Lista ośrodków pomocy społecznej z podziałem na województwa znajduje się poniżej:

http://www.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=59

Do największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych świadczących m.in. usługi opiekuńcze należą:

Caritas Polska, Tel. 22 334 85 00, www.caritas.pl email: caritaspolska@caritas.pl

Polski Czerwony Krzyż, Tel. 22 326 12 00,

www.pck.pl

email: info@pck.org.pl

Oddziały Okręgowe PCK znajdują się na terenie całego kraju

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Tel. 22 621 58 77, 629 3743

www.pkps.org.pl

email: rada.naczelna@pkps.org.pl